Algemene voorwaarden

Gegevens

Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim (VOF)
Pr. Thuysbaertlaan 11
9160 Lokeren

info@d-hollander.be
+32 494 87 86 86

BE 0807.031.684

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF

 1. Alle werken en leveringen gebeuren steeds onder toepassing van onderstaande algemene voorwaarden. Ondertekening en aanvaarding van de offerte geldt eveneens als aanvaarding van de algemene voorwaarden. Zelfs indien de offerte niet ondertekend zou worden en de werken zonder protest vanwege de opdrachtgever worden aangevat, zal dit eveneens gelden als bewijs van aanvaarding. Eventuele voorwaarden uitgaande van de klant en/of alle andere strijdige bepalingen voorkomende op orderbevestigingen, afleveringsbons, facturen, e.d. worden uitdrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Een op aanvraag opgemaakte offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand kan komen door eenvoudige aanvaarding van een bestelling of offerte, dit zelfs zonder noodzakelijke aanwezigheid van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening. De klant die na totstandkoming van de overeenkomst zijn bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren dient dit te doen per aangetekende brief. In dat geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling of van het niet afgenomen gedeelte, met voorbehoud voor het bewijs van hogere schade.
 3. Onderhoudscontracten worden aangegaan voor een periode van een jaar en worden stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging per aangetekende brief uiterlijk 4 maanden voor het einde van het lopende jaar. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF behoudt zich het recht voor om jaarlijks de onderhoudscontracten aan te passen aan de eventuele stijging van de (index)prijzen, alsmede gebeurlijke prijsstijgingen van leveranciers door te rekenen.
 4. Indien de uitvoering van de werken afhankelijk is van administratieve vergunningen, draagt de klant dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes in geval van afwezigheid van noodzakelijke vergunningen vallen integraal ten laste van de klant die Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF desgevallend integraal zal vrijwaren zo zij eveneens aangesproken zou worden.
 5. De klant is ertoe gehouden voor de start der werken een plan ter hand te stellen aan Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis, onjuistheid of onvolledigheid van zulke plannen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies. Bovendien zal de klant schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht genomen moeten worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven, constructies en/of bomen bij het planten van hoog opschietende bomen, andere bomen en levende hagen. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 6. Tijdens de uitvoering van de werken is de klant verplicht om de kosteloos nodige nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit ter beschikking te stellen aan Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF. Bij gebreke hieraan behoudt Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF zich het recht voor de werken op te schorten.
 7. De op Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim rustende verplichting is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 8. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling worden de werken uitgevoerd tegen regietarieven. De opgegeven prijzen zijn tevens exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen in een offerte gelden volgende regietarieven excl. btw en machines: uurloon ervaren tuinarbeider: €38/uur, european treeworker (ETW) €55/:uur, tussenkomst verplaatsingen: enkele rit voor voertuigen <3.5 ton: €0.89/km. De werken in regie worden gerekend vanaf vertrek aan de zetel van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF. Alle afwijkingen van afmetingen en hoeveelheden zullen pro rata verrekend worden na uitvoering van de werken, evenals extra meerwerken door de klant mondeling of schriftelijk gegeven en meerwerken die noodzakelijk bleken tijdens de uitvoering der werken en onbekend waren op het ogenblik van de opmaak van de offerte Het gebeurlijk ter beschikking stellen van prijslijsten, technische gegevens of stalen gebeurt louter ten titel van inlichting. De goederen worden gefactureerd aan de prijzen in voege bij de levering of de uitvoering der werken, behalve in geval van schriftelijke afwijking in de offerte.
 9. De aangegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Het verstrijken van deze termijnen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF en kan ook geen aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding. Sowieso kan de planning van de levering en de uitvoering slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot.
 10. Gebeurlijke klachten m.b.t. de uitgevoerde werken en/of leveringen en/of de facturen moeten op straffe van onontvankelijkheid worden ingesteld per aangetekende brief en binnen een periode van 14 dagen na uitvoering der werken of levering en uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Planten, graszoden en andere geleverde goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van afhaling of levering. Er worden geen plantgaranties gegeven door Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF op hergroei van het plantmateriaal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten op straffe van onontvankelijkheid door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden. Ingeval van gegronde klacht zal de verantwoordelijkheid van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF zich in principe beperken tot het herstel van de uitgevoerde werken of vervanging van de niet conform bevonden levering. Enige vergoeding wegens genotsderving en gevolgschade wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOFD is niet aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde of van een externe omstandigheid, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht. Vallen bijgevolg buiten de verantwoordelijkheid van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF: verkeerd gebruik, onderhoud of behandeling door de klant, beschadigingen ingevolge mechanische, chemische of biologische invloeden of impact van buitenaf, normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik, buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of (op)geleverd, verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht (niet-exhaustieve opsomming). Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF is, behoudens opzet of grove schuld, nooit aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten.
 11. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil. Worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaat van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproep, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
 12. Alle facturen van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen bij bestelling. Een korting contante betaling wordt niet toegestaan. Het bestaan van gebeurlijke klachten ontheft de klant niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W. De toepasselijke intrestvoet is deze zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de klant geen handelaar is. Daarenboven is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00) als schadebeding. De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken. In geval van niet-betaling van de factuur, behoudt Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF zich het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen. Bij blijvend in gebreke blijven van de klant heeft Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF eveneens het recht ieder order of lopende overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling van de klant. Eenzelfde recht geldt voor de klant indien Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, blijvend in gebreke blijft om de bestelde goederen te leveren of werken uit te voeren.
 13. 13. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de verwerkte materialen en geleverde goederen tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Het eigendomsvoorbehoud geldt zelfs indien de materialen en toestellen reeds onroerend zouden zijn geworden door incorporatie. Ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen op de klant vanaf het ogenblik van levering en plaatsing.
 14. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het intellectuele eigendomsrecht geldt bijgevolg voor alle door Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter inzage of ter beschikking zijn gesteld. Het is de klant uitdrukkelijk verboden voormelde zaken op enigerlei wijze te reproduceren, vermenigvuldigen of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF. In geval van inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht zal desgevallend in rechte opgetreden worden om de inbreuken te doen stoppen, meer nastreving van vergoeding van de schade en/of gederfde winst en alle gemaakte juridische kosten.
 15. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens van de klant met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
 16. De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
 17. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost- Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, of de Vrederechter van het kanton te Zele zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit deze overeenkomst. Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.